Kontraktsvilkår

 1. Betalingsvilkår
  • Månedlig avtalegiro/månedlig faktura

Avgift for første to måneder skal betalast ved kontraktinngåing. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto uavhengig av treningshyppighet. Årdal Gym vil etter endt bindingstid og deretter inntil kvar 12. mnd. Kunne indeksregulere medlemsprisen uten ytterligere varsling eller info via avtalegirotrekket. Viss fullmakten blir trukket tilbake før bindingstiden er utløst kan treningssenteret kreve inn hele gjenværende kontraktsbeløp. Ved rabatterte avtaler står kunden selv ansvarlig for å dokumentere krav om rabatt en gong per år for å unngå overgang til ordinær pris. Ved fakturering tilkommer et gebyr på kr 35 per faktura. Dette gjelder ikke ved avtalegiro.

  • Kontant avtale

Ved kontant avtale hvor hele perioden betales forskuddsvis vil kontrakten ved utløp, om den ikke er sagt opp, fornyes og faktura for en ny tilsvarende periode vil automatisk bli sendt ut. Betaling av 12 måneders medlemskap ved kontraktinngåelse gir 10 % rabatt på hele kjøpet, unntatt om en allerede har en rabattert avtale.  Oppsigelse punkt 2 gjelder også for disse avtalene.

 1. Oppsigelse

Kunden kan ikke si opp avtalen innenfor bindingstiden om ikke annet er avtalt eller fremkommer ved særskilt beskrivelse i denne avtalen. 6- og 12 måneders medlemskap fornyes automatisk etter endt kontraktstid om ikke avtalen er sagt opp. Etter bindingstiden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist for avtalen på 1 måned regnet fra første månedsskifte. Oppsigelsen skal skje skriftlig og må bekreftes av senteret for å være gyldig. Oppsigelse gjeld både 6- og 12 måneders medlemskap. Tegner en 1 måned medlemskap så har en ikke mulighet til å si opp abonnementet, da varer abonnementet helt til sluttdato.

 1. Innmeldingsavgift

Ved innmelding er en pliktet til å betale innmeldingsavgift. Ved utgang av oppsagte medlemskap har medlemmet 1 måned på å melde seg inn igjen på senteret for å unngå innmeldingsavgift.

 1. Betalingsterminer

Innbetaling av avdrag skal skje til avtalt tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er á jour.

 1. Midlertidige avbrudd av medlemskapet

Avtale om avbrudd må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må dokumenteres. Som medlem kan du fryse medlemskapet ditt i inntil 2 måneder per år for 200 kr/mnd uten dokumentasjon. Ved lengre frys som følgje av sykdom, skade, arbeid eller graviditet må dette dokumenteres. Kontrakten kan kun fryses i hele måneder, og en må derfor søke før månedsskiftet. Bindingstiden blir forlenget med fryseperioden. Det vil kun være mulig å fryse 12 måneders medlemskap.

 1. Langvarig avbrudd

Dersom undertegnede må avbryte treningen på grunn av ulykke, kroniske sykdommer eller lignende uforutsette forhold som umuliggjør trening, betales det bare for den benyttede treningsperioden. Medlemmet må kunne dokumentere forholdet.

 1. Trening på eget ansvar

Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Årdal Gym fraskriver seg alt ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undertegnedes opphold på treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådd uaktsomt. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn med mindre barna er plassert i organisert barnepark og personalet etter avtale skal ivareta barnets sikkerhet. Medbrakte barn har ikke tilgang til treningsområdet, men de har mulighet til å oppholde seg i resepsjonsområde. Årdal Gym forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.

 1. Medlemsplikter og utestenging

Medlemmet plikter ved frammøte på senteret å registrere seg med gyldig brikke. Adgangsbrikken er personlig og skal ikke lånes ut eller overleveres til andre. Det vil bli jevnlige kontroller på senteret. Ved gjentatte attgløyminger av adgangsbrikke (over 3 gonger), må undertegnet kjøpe ny nøkkelbrikke for å få adgang til senteret. Ved endring av medlemsopplysninger skal resepsjonisten informeres. Årdal Gym skal klart og tydelig informere om regler og instrukser som gjelder for senteret, og medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som Årdal Gym gir. Det er forbudt for medlemmer å medbringe personer eller låne ut brikke til andre.  Om vi oppdager dette vil medlemmet stå ansvarlig, og en muntlig advarsel blir gitt. Ved flere slike tilfeller og andre overtredelser som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan Årdal Gym, etter foregående skriftlig advarsel, utestenge undertegnede og kreve inn resterende beløp i henhold til kontraktens varighet. Medlemmet er pliktig til å gi tilbakemelding angående eventuelle endringer som påvirker rabatterte avtaler. Aldersgrense for medlemmer er 16 år.

 1. Endring av ytelser

Årdal Gym har rett til å sesongendre timeplan, åpningstider, og redusere eller holde stengt på offentlige fridager og helligdager. Dersom det skjer vesentlig innskrenking av åpningstid, flytting av lokaler eller endring i treningstilbud som berører medlemmet kan kontrakten sies opp.

 1. Purretjenester

Årdal Gym leier inn purretjenester på ubetalte fordringer via 3. part selskap (Credicare). Treningssenteret har rett til å overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjepart.

 1. MVA

Alle priser som er oppgitt i denne kontrakt er oppgitt eks. mva (merverdiavgift). Om mva. blir innført på noen av Årdal Gym sine produkter beskrevet i denne kontrakt, vil mva. tillegges neste faktura/avtalegiro iht. den til enhver tids gjeldende mva. lovgivningen. Dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft.     

 1. Kameraovervåking

Kameraovervåking blir brukt og har vesentlig betydning for forebygging og oppklaring av straffbare handlinger. Overvåking skjer på offentlige områder på senteret.

 1. Antidoping policy

Årdal Gym har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Årdal Gym tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir «treningssenter» rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på
www.rentsenter.no.

 Årdal Gym har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.
Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Årdal Gym har anledning til å heve treningsavtalen.