Medlemsvillkår

 1. Betalingsvilkår

  Månedlig betaling/kortbetaling
  Kortet belastes den dagen medlemskapet starter. Betaling for neste måned blir trukket den 1. i hver måned.
 1. Indeksregulering av medlemsprisen
  Årdal Gym vil etter endt bindingstid og deretter inntil kvar 12. mnd. kunne indeksregulere medlemsprisen uten ytterligere varsling. Ved rabatterte avtaler står kunden selv ansvarlig for å dokumentere krav om rabatt en gang per år for å unngå overgang til ordinær pris.
 1. Oppsigelse
  Kunden kan ikke si opp avtalen innenfor bindingstiden om ikke annet er avtalt eller fremkommer ved særskilt beskrivelse i denne avtalen. 6- og 12 måneders medlemskap fornyes automatisk etter endt kontraktstid om ikke avtalen er sagt opp. Etter bindingstiden gjelder gjensidig oppsigelsesfrist for avtalen på 1 måned regnet fra første månedsskifte. Oppsigelsen skal skje via appen eller på vår hjemmeside ved å logge inn på «min side». Oppsigelse gjeld både 6- og 12 måneders medlemskap. Tegner en 1 måned medlemskap så har en ikke mulighet til å si opp abonnementet, da varer abonnementet helt til sluttdato.
 1. Innmeldingsavgift
  Ved innmelding er en pliktet til å betale innmeldingsavgift. Ved utgang av oppsagte medlemskap har medlemmet 1 måned på å melde seg inn igjen på senteret for å unngå innmeldingsavgift.
 1. Refusjon på Drop-in
  Beløpet på Drop-in blir refundert dersom man velger å bli medlem innen 7 dager.
 1. Frysing av medlemskap
  Søknad om frysing av medlemskap skal sendes inn via innlogging på «min side» på www.ardalgym.no. Som medlem kan du fryse medlemskapet ditt i inntil 6 måneder per år. Du kan søke om frysing pga av sykdom, skade, arbeid eller graviditet.  Det vil kun være mulig å fryse 12 måneders medlemskap.
 1. Trening på eget ansvar
  Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Årdal Gym fraskriver seg alt ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undertegnedes opphold på treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådd uaktsomt. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn med mindre barna er plassert i organisert barnepark og personalet etter avtale skal ivareta barnets sikkerhet. Medbrakte barn har ikke tilgang til treningsområdet, men de har mulighet til å oppholde seg i resepsjonsområde. Årdal Gym forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.
 1. Medlemsplikter og utestenging
  Medlemmet plikter ved frammøte på senteret å registrere seg med QR-kode eller adgangskort. Adgangskortet og QR koden er personlig og skal ikke lånes ut eller overleveres til andre. Det vil bli jevnlige kontroller på senteret. Årdal Gym skal klart og tydelig informere om regler og instrukser som gjelder for senteret, og medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som Årdal Gym gir. Det er forbudt for medlemmer å medbringe personer eller låne ut adgangskort eller QR kode til andre.  Om vi oppdager dette, vil medlemmet stå ansvarlig, og en muntlig advarsel blir gitt. Ved flere slike tilfeller og andre overtredelser som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan Årdal Gym, etter foregående skriftlig advarsel, utestenge undertegnede og kreve inn resterende beløp i henhold til kontraktens varighet. Aldersgrense for medlemmer er 15 år.
 1. Endring av personlig opplysninger og endring på rabatterte avtaler
  Ved endring av medlemsopplysninger skal senteret informeres via e-post (post@ardalgym.no). Medlemmet er pliktig til å gi tilbakemelding angående eventuelle endringer som påvirker rabatterte avtaler.
 1. Endring av ytelser
  Årdal Gym har rett til å sesongendre timeplan, åpningstider, og redusere eller holde stengt på offentlige fridager og helligdager. Dersom det skjer vesentlig innskrenking av åpningstid, flytting av lokaler eller endring i treningstilbud som berører medlemmet kan kontrakten sies opp.
 1. Purretjenester
  Årdal Gym leier inn purretjenester på ubetalte fordringer via 3. part selskap (Collectio). Treningssenteret har rett til å overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjepart.
 1. MVA
  Alle priser som er oppgitt i denne kontrakt er oppgitt eks. mva (merverdiavgift). Om mva. blir innført på noen av Årdal Gym sine produkter beskrevet i denne kontrakt, vil mva. tillegges neste betaling iht. den til enhver tids gjeldende mva. lovgivningen. Dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft.
 1. Kameraovervåking
  Kameraovervåking blir brukt og har vesentlig betydning for forebygging og oppklaring av straffbare handlinger. Overvåking skjer på offentlige områder på senteret.
 1. Antidoping policy
  Årdal Gym har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Årdal Gym er du pliktig til å ta avstand fra bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir “treningssenter” rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.Alle medlemmer må forplikte seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre.Årdal Gym har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler, du som medlem vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen kan du bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.