Medlemsvillkår

 1. BETALINGSVILLKÅR
  1. Månedelig avtalegiro / månedlig faktura. Innmeldingsavgift og avgift for første måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto uavhengig av treningshyppighet. Årdal Treningssenter AS vil etter endt bindingstid og deretter inntil hver  12. måned  kunne regulere medlemsprisen uten ytterligere varsling enn info via avtalegirotrekket. Avtalegirofullmakten til bank kan når som helst tilbakekalles av medlemmet uten at det påvirker medlemmets betalingsforpliktelse. Hvis fullmakten blir trukket tilbake før bindingstid er utløst kan treningssenteret kreve inn hele det gjenværende kontrakts beløp. Ved rabatterte avtaler står kunden selv ansvarlig for å dokumentere krav om rabatt en gang pr år for å unngå overgang til ordinær pris. Ved fakturering tilkommer gebyr på kr 45 pr faktura. Dette gjelder ikke ved avtalegiro.
  2. Kontant avtale
   Ved kontakt avtale hvor hele periode forfaller forskuddsvis vil kontrakten ved utløp, om den ikke er sagt opp, fornyes og faktura for en ny tilsvarende periode automatisk sendes ut. Oppsigelse (punkt 2) gjelder også for disse avtalene.
 2. OPPSIGELSE
  Kunden kan ikke si opp avtale innenfor bindingstid om ikke annet er avtalt eller fremkommer ved særskilt beskrivelse i denne avtale. Alle avtaler fornyes automatisk etter endt kontraktstid om ikke avtalen er sagt opp. Etter bindingstid gjelder gjensidig oppsigelsesfrist for avtalen på 2 måneder regnet fra førstkommende månedsskifte. Oppsigelse bør skje skriftlig, på epost, brev eller oppmøte på senter. Oppsigelse må bekreftes av senteret for å være gyldig.
 3. BETALINGSTERMINER
  Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når ikke betalingsratene er  a jour.
 4. MIDLERTIDIGE AVBRUDD AV MEDLEMSKAP
  Avtale om avbrudd må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være på minimum en måned. Godkjente grunner er sykdom, barselpermisjon, studier utenbys eller arbeid utenbys. Avbruddsperioden legges til på slutten av medlemskapet som skal være minimum  12 betalende måneder. Midlertidig avbrudd kan ikke benyttes i forbindelse med ferie
 5. LANGVARIG AVBRUDD
  Dersom medlemmet må avbryte treningen på grunn av ulykke, kroniske sykdommer eller lignende uforutsette forhold som umuliggjør trening, betales det bare for den benyttede treningsperioden. Medlemmet må kunne dokumentere forholdet.
 6. OVERDRAGELSE AV MEDLEMSKAP
  Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person uten forutgående skriftlig godkjennelse av treningssenteret og mot at den som overtar medlemskapet betaler overdragelsesgebye til dekning av de omkostninger denne overdragelsen medfører for treningssenteret. Overdragelse vil kun bli godkjent i de tilfeller der medlemskapet er fullt innbetalt.
 7. TRENING PÅ EGET ANSVAR
  Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at hun er fysisk/psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn med mindre barna er plassert i organisert barnepark og personalet etter avtale skal ivareta barnets sikkerhet. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt utstyr så ulykker kan unngås.
 8. MEDLEMSPLIKTER OG UTESTENGNING
  Medlemmet plikter på sine fremmøter i treningssenteret å vise frem gyldig medlemskort. Treningssenteret skal klart og tydelig informere om regler og instrukser gjelder for virksomheten, og fastsetter de regler som gjelder ved senteret. Medlemmet pikter å følge de anvisninger og regler treningssenteret gir. Ved overtredelse som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan treningssenteret, etter forutgående skriftlig varsel, bringe avtalen til opphør uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift.
 9. ENDRING AV YTELSER
  Treningssenteret har rett til å sesong endre timeplan, åpningstider og redusere eller holde stengt på offentlige fridager og helligdager med 14 dagers varsel. Dersom det skjer en vesentlig innskrenkning av åpningstid, flytting av lokaler eller endring i treningstilbud som berører medlemmet kan kontrakten sies opp.
 10. PURRETJENESTE
  Årdal Treningssenter AS leier inn purretjenester på ubetalte fordringer via 3.part selskap.
 11. OVERDRAGELSE TIL TREDJEPART
  Treningssenteret kan overdra denne kontrakt med alle rettigheter til tredjepart.
 12. MVA
  Alle priser oppgitt i denne kontrakt er oppgitt eks. mva (merverdiavgift). Om mva. blir innført på noen av Årdal Treningssenter sine produkter beskrevet i denne kontrakt, vil mva. tillegges neste faktura/avtalegirO iht. til den til enhver tids gjeldende mva. lovgivningen. Dette vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

GENERELLE ORDENSREGLER OG NØKKELAVTALE

 1. Medlemmet plikter å sette alt utstyr på plass etter bruk
 2. All bruk av utesko er forbudt i lokalene
 3. Årdal Treningssenter AS gir medlem mulighet til å bruke treningssenterets lokaler med tilhørende apparat og utstyr på utvidede tider da det ikke er personell til stede. Medlem er fullt klar over at bruk av disse lokalene er helt på egen risiko og eget ansvar
 4. Medlem er også fullt klar over at nøkkelbrikken er personlig og ikke under noen omstendigheter kan brukes av andre, enten på egen hånd eller sammen med medlem.
 5. For å ha kontroll over bruk av nøkkelkort og utstyr er medlem kjent med at lokalene er kameraovervåket. Medlem og Årdal Treniningssenter har her et felles interesse av å hindre missbruk av nøkkelkort og missbruk/skade på apparater og utstyr.
 6. Medlem er kjent med at missbruk av de ovennenvnte punktene kan føre til at nøkkelkortet blir inndratt og at krav om erstatning kan bli fremmet mot medlemmet.
 7. Ingen mutlige avtaler gjører seg gjeldende som ikke er i samsvar med denne avtalen.

 

ANTIDOPING POLICY

 1. Årdal Treningssenter har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.
 2. Som medlem av Årdal Treningssenter tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir “treningssenter” rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.
 3. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no
 4. Årdal Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, se vedlegg.
 5. Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Årdal Treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen.