PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 16.02.2023

1 OVERSIKT

Når du registrerer deg som medlem hos oss, gir du oss tilgang på dine personopplysninger. Vårt ønske er at du
skal føle deg trygg på at disse opplysningene behandles på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen
fungerer derfor som en forsikring på at vi behandler dine personopplysninger i tråd med de krav som til enhver
tid følger av lov-, forskrifts- og vedtaksregulering.

2 HVA ER PERSONVERNOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Navn, adresse,
telefonnummer og e-post er typiske personvernopplysninger. Et bilde utgjør også en personopplysning dersom
personen kan gjenkjennes. Det samme gjelder opplysninger om atferdsmønstre.

3 HVILKE REGLER GJELDER FOR HÅNDTERING AV PERSONVERNOPPLYSNINGER?

Det sentrale regelverket på personopplysningsområde er personopplysningsloven og personvernforordningen.
Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke lover og regler som gjelder på område anbefaler vi deg å besøke
Datatilsynets hjemmesider: www.datatilsynet.no.

4 HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI OM DEG?

Denne personvernerklæringen retter seg mot behandling av personopplysninger om våre medlemmer.
Vi behandler opplysningene du selv gir oss, herunder kontaktopplysninger som navn, adresse og e-post, og et
profilbilde du selv tar ved innmelding. I tillegg oppbevares IP-adressen som er benyttet ved registrering av
sikkerhetshensyn.

Vi behandler også informasjonen vi får ved at du benytter deg av våre tjenester. Dette omfatter opplysninger
om hvor ofte du benytter deg at av senteret, hvor lenge du har vært inne på senteret og hvilke senter du
benytter geografisk sett, herunder videoovervåkning og passeringsbilde ved inngangen til senteret. Dersom du
benytter deg av personlig trener, behandler vi opplysninger om din bookinghistorikk samt
betalingsinformasjon. Ved deltagelse på gruppetimer registreres din bookinghistorikk, dvs. påmelding og
avmelding av gruppetimer. Hva du gjør mens du trener blir ikke registrert.
Kredittkortnumre behandles av vår betalingspartner Netaxept/Nets Easy og Adyen og ikke av oss. Dette for å
sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

5 HVA ER FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER?

Vi behandler personopplysninger for følgende formål:

 • Vi behandler kontaktopplysninger fordi det er nødvendig for å etablere og administrere
  kundeforholdet, samt for faktureringsformål.
 • Vi behandler ansiktsbilder for å forhindre at ikke-betalende personer benytter seg av treningssenteret.
 • Vi behandler videoopptak og passeringsbilde for å forebygge og avdekke straffbare handlinger og for å
  forhindre at ikke-betalende personer benytter seg av treningssenteret.
 • Vi behandler informasjon om bruk av personlig trener og deltagelse på gruppetimer for å administrere
  kundeforholdet. Vi behandler også denne informasjonen for evaluere og forbedre treningstilbudet,
  samt for å kunne analysere statistikk om bruken av våre treningstilbud. Vi behandler også informasjon
  om bruk av PT-tjenester for faktureringsformål.

6 HVA ER BEHANDLINGSGRUNNLAGET FOR VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER?

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det rettslige grunnlaget kalles
også for behandlingsgrunnlag. Det kreves derfor et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen for å
registrere og lagre medlemmers kontaktopplysninger og ansiktsbilde, samt videoovervåke passeringer inn til
senteret. Følgende behandlingsgrunnlag er relevant for vår behandling av personopplysninger som angitt ovenfor: 

 • Oppfyllelse av avtale. For å benytte deg av treningssenteret må du inngå en avtale med oss. Vi
  behandler dine kontaktopplysninger, herunder navn, adresse og e-post, og betalingsinformasjon for å
  inngå og for å oppfylle avtalen med deg.
 • Berettigede interesser. Vi behandler personopplysninger på bakgrunn av våre berettigede interesser.
  Vår vurdering er at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, og at
  disse går foran ditt personvern. Vi benytter dette behandlingsgrunnlaget for de følgende
  behandlingsaktivitetene:
  • Vi registrerer ansiktsbildet ditt fordi det er nødvendig for å kunne kontrollere hvilke personer
   som tar seg inn på treningssenteret, og dermed forhindre at ikke-betalende personer benytter
   seg av treningssenteret. Medlemskap er personlig og kan i utgangspunktet enkelt misbrukes
   ved at et betalende medlem deler sitt medlemskap med andre. Bilderegistrering er nødvendig
   for å unngå dette.
  • Vi benytter videoovervåkning og registering av passeringsbilde fordi det er nødvendig for å
   forebygge og avdekke straffbare handlinger, som tyveri, hærverk og trakassering av
   medlemmer og ansatte. Videoovervåkning og passeringsbilde benyttes i tillegg til å
   gjennomføre manuelle kontroller av om det er eieren av adgangskortet (altså medlemmet)
   som tar seg inn på treningssenteret ved at det lagres et stillbilde fra overvåkningen når en
   person skanner et adgangskort og tar seg inn i treningssenteret. Videoovervåkning og
   registering av passeringsbilde skjer kun i forbindelse med inngangsporten.
  • Vi behandler informasjon om bruk av personlig trener og deltagelse på gruppetimer fordi det
   er nødvendig for å evaluere og optimalisere treningstilbudet, samt for å analysere statistikk
   for å forstå medlemmenes behov. Dette bidrar til å skape et bedre treningstilbud for våre
   medlemmer.
  • Merk at vi også behandler dine kontaktopplysninger for formålene beskrevet i de foregående
   kulepunktene, dvs. basert på våre berettigede interesser.

7 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi benytter oss av forskjellige leverandører som bistår oss i forbindelse med behandlingen av
personopplysninger, herunder vår systemleverandør SICS Systems. Vi har inngått databehandleravtaler med
disse leverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger er lagret på en
sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål enn de vi
utpeker.

Vi kommer ikke til å utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med
mindre vi er lovpålagt å utlevere opplysningene.

8 HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet
inn for, samt i samsvar med de følgende sletterutinene:

 • Videoopptakene slettes innen syv dager etter at opptaket er gjort.
 • Passeringsbildene slettes etter 30 dager.

9 HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

Du har disse rettighetene når vi behandler personopplysningene dine:

 • Rett til innsyn. Du kan få innsyn i personopplysningene og informasjon om hvordan vi behandler
  dem.
 • Rett til retting. Du kan be oss om å rette opp i feilaktige personopplysninger om deg.
 • Rett til sletting (retten til å bli glemt). Du kan be oss om å slette dine personopplysninger.
 • Rett til begrensning. Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Rett til å protestere. Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene dine.
 • Dataportabilitet. Du kan be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller andre i et strukturert,
  alminnelig anvendt og maskinleselig format.
  Vi gjør oppmerksom på at det gjelder unntak og nærmere vilkår for rettighetene som er beskrevet ovenfor, og
  at ikke alle rettighetene vil være relevante for alle våre forbindelser. Du kan lese mer om dine rettigheter på
  hjemmesidene til Datatilsynet, her.
  Dersom du ønsker å gjøre bruk av en av dine rettigheter overfor oss, ber vi deg ta kontakt som angitt i punkt 13
  nedenfor . Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, ettersom vi kan ha behov
  for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

10 DATATILSYNET OG KLAGEMULIGHETER

Datatilsynet er ansvarlig for å sikre at personvernet respekteres. Datatilsynet fører blant annet tilsyn for å sikre
at norske selskaper behandler personopplysninger på en lovlig måte. Du kan kontakte oss når som helst hvis du har klager knyttet til behandlingen vår av personopplysningene dine. Du kan også klage til Datatilsynet, samt
til datatilsynet eller i EU/EØS-landet der du bor eller arbeider, eller der den påståtte overtredelsen har funnet
sted.
Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside her. På hjemmesiden finner du også mer
informasjon om våre plikter etter den gjeldende Personvernlovgivningen.

11 ENDRINGER

Av og til kan vi endre denne personvernerklæringen, for eksempel fordi behandlingen av personopplysningene
dine endrer seg eller fordi det skjer endringer i personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil
en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Denne personvernerklæringen gjelder fra datoen som er
angitt øverst i dokumentet.

12 PLUGINS PÅ HJEMMESIDE

Really Simple SSL

Really Simple SSL og Really Simple SSL-utvidelsen behandler ingen personlig informasjon, så Personvernforordningen (GDPR) får ingen anvendelse for disse utvidelsene eller bruken av disse på ditt nettsted. Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring her.

Akismet

Vi samler inn informasjon og besøkende som kommenterer på nettsteder som bruker Akismet antispam-tjenesten. Informasjonen vi samler inn avhenger av hvordan administartoren setter opp Aksimet for nettstedet, men typisk inkluderer det den kommenterendes IP-adresse, brukeragent, refererende side og nettstedets URL (sammen med annen informasjon som er opgitt av den komenterende, som navn, brukernavn, epost-adresse og kommentaren i seg selv).
 
13 KONTAKT OSS
 
Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du kontakte oss på:

Årdal Gym
Elvavegen 4
6884 Øvre Årdal

Tlf: 451 60 031
Epost: post@ardalgym.no